KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

PRAWO GOSPODARCZE

Dział Prawa Gospodarczego świadczy usługi w zakresie wsparcia klientów krajowych i zagranicznych, bez względu na formę prowadzonej działalności gospodarczej, zarówno w bieżącym prowadzeniu tej działalności, jak również w zakresie doraźnych zagadnień z zakresu prawa gospodarczego i handlowego, w tym zapewnia:

 • świadczenie usług okresowej lub bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorstwa,
 • wsparcie klientów w procesie przygotowywania, opiniowania i negocjowania oraz realizacji umów, w tym:
  • opracowywanie projektów umów ramowych, w tym ogólnych warunków sprzedaży lub świadczenia usług, umów konsorcjów, porozumień o współpracy, a także innych umów nazwanych i nienazwanych dostosowanych do specyfiki prowadzenia działalności,
  • doradztwo prawne i udział w bezpośrednich negocjacjach handlowych z kontrahentami klientów,
  • dochodzenie roszczeń z zawartych umów, w tym od podmiotów zagranicznych oraz obrona przed roszczeniami kontrahentów klienta,
  • windykacja należności, w tym od podmiotów zagranicznych,
 • wsparcie klientów w zakresie przygotowywania i opiniowania dokumentów korporacyjnych, w tym statutów, obsługi prawnej posiedzeń organów korporacyjnych klientów oraz ujawnienia danych w rejestrach,
 • reprezentowanie klientów przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, organami i sądami administracyjnymi oraz innymi organami państwowymi i samorządowymi wszystkich instancji,
 • wykonywanie audytów prawnych przedsiębiorstw, analiz prawnych i rekomendacji dotyczących inwestycji,
 • świadczenie pomocy prawnej w zakresie restrukturyzacji zadłużenia,
 • wsparcie w optymalizacji formy prowadzenia działalności gospodarczej,
 • pomoc prawną i reprezentację w sprawach karnych gospodarczych, skarbowych oraz podatkowych,

PRAWO PRACY

Dział Prawa Pracy świadczy na rzecz przedsiębiorców usługi w zakresie:

Wsparcia przedsiębiorców krajowych i zagranicznych we wszystkich sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym zapewnia:

 • świadczenie usług okresowej lub bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorstw w sprawach z dziedziny prawa pracy,
 • wsparcie klientów w procesie przygotowywania, opiniowania i negocjowania dokumentacji z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, w tym umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, regulaminów, układów zbiorowych oraz porozumień,
 • reprezentowanie klientów przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz organami państwowymi wszystkich instancji, we wszystkich sprawach z zakresu prawa pracy;
 • reprezentowanie klientów przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych we wszystkich sprawach z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych,
 • wykonywanie audytów prawnych, analiz prawnych i rekomendacji w sprawach z zakresu prawa pracy,
 • świadczenie pomocy prawnej w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia, w tym przygotowywanie kompletnej dokumentacji w zakresie zwolnień indywidualnych i zwolnień grupowych,
 • pomoc prawną i reprezentację w sprawach karnych dotyczących odpowiedzialności pracodawcy za skutki wypadków przy pracy,

Dział Prawa Pracy świadczy na rzecz klientów indywidualnych usługi w zakresie:

Wsparcia klientów indywidualnych we wszystkich sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym zapewnia:

 • doraźne konsultacje bezpośrednie, telefoniczne i drogą elektroniczną we wszystkich sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
 • reprezentowanie klientów przed pracodawcami, sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym w dochodzeniu roszczeń od pracodawców, w tym związanych z rozwiązaniem umów o pracę, dochodzeniem zapłaty wynagrodzeń za pracę i za pracę w godzinach nadliczbowych, premii, nagród i odpraw wszelkiego rodzaju wynikających w powszechnie obowiązujących i/lub wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy,
 • reprezentowanie klientów przed pracodawcami, sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym w zakresie obrony przed roszczeniami pracodawców w sprawach z zakresu prawa pracy, w tym w zakresie odszkodowań dochodzonych przez pracodawców od pracowników;
 • reprezentowanie klientów przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w sprawach z zakresu ubezpieczeń Społecznych,

KANCELARIA

Tomiak Żuchowski Łukasiewicz Kancelarię Adwokacką i Radców Prawnych Spółkę Partnerską tworzy zespół doświadczonych prawników wyspecjalizowanych w doradztwie prawnym w sprawach z zakresu prawa gospodarczego i prawa pracy, świadczonym na rzecz klientów krajowych i zagranicznych, zarówno indywidualnych, jak i na rzecz przedsiębiorców.

Nadrzędnym celem Kancelarii jest świadczenie usług w standardzie premium przy zapewnieniu natychmiastowej reakcji na każdym etapie powierzonej nam sprawy, dlatego usługi prawne świadczone są zawsze osobiście przez lub przy udziale partnera Kancelarii.

Zachowanie maksymalnej dyspozycyjności Kancelarii zapewnia świadczenie usług prawnych wyłącznie przez doświadczonych w zakresie prawa gospodarczego i prawa pracy adwokatów i radców prawnych, którzy udzielają klientom wsparcia prawnego z pełnym zaangażowaniem, w sposób sprawny i odpowiedzialny.

Zaangażowanie, rzetelność oraz bogata wiedza merytoryczna i doświadczenie, również w zakresie świadczenia zarówno sądowej, jak i pozasądowej obsługi prawnej klientów, to atuty Kancelarii cenione przez jej dotychczasowych klientów.

Partner Kancelarii radca prawny Marek Tomiak

Wykonuje zawód radcy prawnego od 1997 r. Posiada doświadczenie między innymi w kompleksowej obsłudze prawnej jednoosobowej spółki akcyjnej Skarbu Państwa i innych państwowych osób prawnych, jak również spółek prawa handlowego z udziałem komunalnych osób prawnych oraz spółek z udziałem podmiotów zagranicznych. Jako kwalifikowany doradca prawny świadczy usługi na rzecz podmiotów zajmujących się restrukturyzacją górnictwa węgla kamiennego, produkcją stolarki otworowej z tworzyw sztucznych i aluminium oraz działających w branży automotive. Radca prawny Marek Tomiak zajmuje się między innymi stosowaniem przepisów prawa materialnego z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, prawa geologicznego i górniczego, prawa budowlanego, w tym Warunków Kontraktowych FIDIC, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz prawa procesowego cywilnego i administracyjnego. Reprezentuje klientów w kontaktach handlowych oraz negocjacjach z podmiotami zagranicznymi, a także w związku z windykacją roszczeń pieniężnych przy współpracy z zagranicznymi organami egzekucyjnymi.

Posługuje się językiem angielskim, niemieckim i rosyjskim.

Partner Kancelarii adwokat Krystian Żuchowski

Ukończył aplikację sądową, od 2007 radca prawny, a od 2009 roku wykonuje zawód adwokata. Posiada doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej jednoosobowej spółki akcyjnej Skarbu Państwa oraz innych spółek prawa handlowego, w tym w zakresie prawa gospodarczego, prawa cywilnego, prawa pracy oraz prawa karnego gospodarczego. Członek zespołu Kancelarii świadczącego usługi z zakresu prawa pracy na rzecz spółki Skarbu Państwa realizującej proces restrukturyzacji zatrudnienia w kopalniach likwidowanych, w tym między innymi w zakresie roszczeń ze stosunku pracy, w sprawach o zadośćuczynienia, odszkodowania i renty wyrównawcze z tytułu wypadków przy pracy, w sprawach dotyczących ekwiwalentów pieniężnych i rekompensat oraz gwarancji zatrudnienia. Jako pełnomocnik osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadził przed sądami powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym wiele skomplikowanych spraw z zakresu prawa gospodarczego (między innymi w sprawach o roboty budowlane i usługi remontowe oraz z zakresu regulacji energetyki), z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także z zakresu prawa rodzinnego (między innymi w sprawach o alimenty, o rozwód, o władzę rodzicielską i kontakty). Występuje jako obrońca w procesach karnych, w tym o przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko mieniu i obrotowi gospodarczemu, bezpieczeństwu w komunikacji, przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, w sprawach karno-skarbowych oraz w sprawach o wykroczenia. Z powodzeniem reprezentuje podatników w toku kontroli podatkowych, w postępowaniach podatkowych oraz przed sądami administracyjnymi w skomplikowanych sporach, w których kwestionowane jest prawo podatników podatku od towarów i usług do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur nabycia towarów i usług oraz ujęcia w kosztach uzyskania przychodów wydatków poniesionych w celu osiągnięcia przychodów, a także w sprawach dotyczących odpowiedzialności podatkowej osób trzecich.

Posługuje się językiem angielskim.

Partner Kancelarii adwokat Paweł Łukasiewicz

Do 2008r. sędzia orzekający w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a następnie partner Kancelarii, ekspert w dziedzinie prawa gospodarczego oraz prawa pracy, świadczy wysoko wyspecjalizowane doradztwo w zakresie zbiorowego i indywidualnego prawa pracy, w tym w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia, dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Specjalizując się  w zakresie prawa gospodarczego i handlowego oraz w zakresie prawa pracy, posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej jednostek sektora finansów publicznych, jak również podmiotów gospodarczych, w tym produkcyjnych, przewozowych i usługowych spółek z udziałem kapitału zagranicznego oraz wspólnot mieszkaniowych. Konsultant prawny w zlecanych doraźnie sprawach z zakresu prawa pracy jednego z największych w Polsce podmiotów zajmujących się recyklingiem i zbiórką odpadów, koordynator kompleksowej obsługi prawnej pięciu sądów powszechnych oraz czołowej w Polsce spółki z udziałem kapitału zagranicznego świadczącej usługi w zakresie logistyki i transportu materiałów niebezpiecznych. Koordynator obsługi prawnej podmiotu zajmującego się czyszczeniem instalacji technologicznych oraz wchodzącej w skład międzynarodowego holdingu spółki produkcyjnej. Członek zespołu Kancelarii świadczącego usługi z zakresu prawa pracy na rzecz spółki Skarbu Państwa realizującej proces restrukturyzacji zatrudnienia w kopalniach likwidowanych. Współpracuje z prawnikami in-house klientów w skomplikowanych sprawach z zakresu zbiorowego i indywidualnego prawa pracy. Doświadczony pełnomocnik procesowy – jako pełnomocnik osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych reprezentował klientów w setkach skomplikowanych procesów, w szczególności w sprawach gospodarczych oraz z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych przed sądami wszystkich instancji na terenie całego kraju.

Posługuje się językiem angielskim, niemieckim i rosyjskim.

WYBRANE ORZECZENIA SĄDOWE W SPRAWACH KLIENTÓW KANCELARII

i

ORZECZENIE

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 lutego 2010r. (P 16/09) wydany na kanwie sprawy z odwołania klienta Kancelarii od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w których Kancelaria zakwestionowała konstytucyjność stosowanych przez ZUS przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w zakresie dotyczącym braku zwolnienia z oskładkowania ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia zamiast roboczego przez zatrudnionych nie będących pracownikami.

i

ORZECZENIE

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 2003 r. V CK 12/03 wydany w sprawie przeciwko klientowi Kancelarii o unieważnienie umowy sprzedaży nieruchomości zawartej w drodze przetargu , gdzie Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną klienta Kancelarii podzielając zarzut, że sprzeczne z prawem w rozumieniu art. 70§ 1 k.c. (obecnie art. 705 § 1 k.c.) są jedynie działania naruszające bezwzględnie obowiązujące normy prawa prywatnego lub publicznego.

i

ORZECZENIE

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2014 r. I PK 132/14 wydany w sprawie z powództwa klienta Kancelarii o odszkodowanie z tytułu naruszającego prawo wypowiedzenia umowy o pracę i zadośćuczynienie z tytułu mobbingu, gdzie Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną klienta Kancelarii podzielając zarzut, że zaskarżony wyrok w części oddalającej apelację powoda zapadł przedwcześnie i z oczywistym naruszeniem proceduralnych podstaw kasacyjnych poprzez bezpodstawne pominięcie  dowodowego obowiązku zweryfikowania konkretnych twierdzeń i zarzutów powoda, na których zostało oparte powództwo o odszkodowanie i apelacja powoda, dotyczących stosowania potencjalnego mobbingu lub nierównego traktowania w zatrudnieniu ze względu na stan niepełnosprawności niektórych zatrudnianych pracowników.

REFERENCJE

UBEZPIECZENIE

Niezależnie od obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej każdego partnera, Kancelaria posiada dodatkowo nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kancelarii prawniczej (Act Committed) z sumą ubezpieczenia 2.000.000 zł. (słownie: dwa miliony złotych).

KONTAKT

  Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji przez stronę Kancelarii Prawa Gospodarczego i Prawa Pracy TZLex za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204)

  Tomiak Żuchowski Łukasiewicz Kancelaria Adwokacka i Radców Prawnych Spółka Partnerska

  h

  KRS: 0000272649

  h

  NIP: 6262848763

  h

  REGON: 240561400

  Organ rejestrowy: 
  Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach,
  VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Siedziba Spółki:
  3 Maja 14, 41-300 Dąbrowa Górnicza